Home page VBR-Belgium About us Contact us News Events VBR-Belgium-shop Legal .................... Online shop English Français Nederlands Deutsch Italiano Espanol Ukrainian Dansk Suomi Norsk Latvijas.
© Copyright protected by VBR-Belgium
Legal
Niets in deze website kan beschouwd worden als aanbod om wapens of munitie te verkopen. De gegevens over wapens en munitie zijn enkel informatief. Wij handelen strikt volgens de wettelijke bepalingen betreffende de Belgische wapenwet en andere internationale wapenwetgeving. Wapens en sommige vergunningsplichtige onderdelen vallen onder de Belgische wapenwet. Voor in- en uitvoer is hier altijd een vergunning noodzakelijk. Munitie of vergunningsplichtige onderdelen van munitie vallen onder de Belgische wapenwet. Voor de in- en uitvoer is hier altijd een vergunning noodzakelijk. Voor de in- en uitvoer van munitie, hulzen of kogelpunten, zelfs in kleine hoeveelheden, is er altijd een in- of uitvoervergunning noodzakelijk. Wij zenden geen “testsamples” op ... naar niemand! Het is verboden door de Belgische wapenwet! Wij verkopen geen wapens of munitie via het internet. Dit is verboden door de Belgische wapenwet. Wapens en munitie kunnen nooit verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar. Dit is verboden door de Belgische wapenwet. Voor het ogenblik herstructureren wij ons bedrijf. In afwachting van onze vergunningen verkopen wij geen wapens of munitie.
Nothing in this website can be considered as an offer to sell weapons or ammunition. The data on the weapons or ammunition are only informative. We act strictly according to the Belgian Weapons law and other international arms legislations. Weapons and some parts are subject to a license according the Belgian Weapon law.  For in- and export of weapons and ammunition we need always an permit according to the national and international weapon laws.. Ammunition or ammunition components are according the Belgian Weapon law, subject for a license. For the import and export is always license required. For the import and export of munitions, shells or bullet, even in small quantities, there is always an import or export license required. We do not send "test samples"  ... to no anyone! It is banned by the Belgian Weapon law! We do not sell arms or ammunition over the internet. This is forbidden by the Belgian Weapon law. Weapons and ammunition can not be sold to people under 18 years. This is forbidden by the Belgian Weapon law. For the moment we restructure our business. In anticipation of our permits we do not sell weapons or ammunition.
Rien dans ce site ne peut être considéré comme une offre de vente d'armes ou de munitions. Les données sur les armes et les munitions sont uniquement informatifs.  Nous agissons en stricte conformité avec les dispositions légales relatives à la loi belge des armes et d'autres instruments internationaux des armes.  Armes et certains composants de licence relèvent de la loi belge sur les armes. Pour l'entrée et la sortie est toujours une autorisation est nécessaire.  Composants de munitions ou de munitions de licences couvertes par la loi belge armes. Pour l'entrée et la sortie est toujours une autorisation est nécessaire.  Pour l'importation et l'exportation de munitions, obus ou des puces, même en petites quantités, il ya toujours une licence d'importation ou d'exportation requis.  Nous n'envoyons pas de "échantillons" à ... à tout le monde! Il est interdit par la loi belge sur les armes!  Nous ne vendons pas d'armes ou de munitions sur Internet. Ceci est interdit par la loi belge armes.  Les armes et les munitions ne peuvent être vendus à des personnes de moins de 18 ans. Ceci est interdit par la loi belge armes. Pour le moment nous restructurer nos activités. En prévision de nos permis, nous ne vendons pas des armes ou des munitions.
Algemene verkoopsvoorwaarden webshop. De VBR-Belgium Store is een afdeling van VBR-Belgium en schikt zich strikt tot de toepassing van de Belgische wapenwet of andere internationale wapenwetten. Wapens of onderdelen kunnen in conform met de Belgische wapenwet, nooit online aan particulieren verkocht worden. Deze website/webwinkel van onze VBR-Belgium Store is zowel informatief als website en als webwinkel bedoeld. Om misbruiken te vermijden kunnen de aankoop van kogelwerende vesten online enkel onder strikte voorwaarden gebeuren (zie Aankoopsvoorwaarden kogelwerende vesten onderaan deze pagina...) .ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan de VBR-Belgium Store mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Ondernemingsgegevens  VBR-Belgium Store Sint Germanusplein 6 8800 Roeselare België BTW nummer: BE 0530.876.842 E-mailadres: vbr-belgium@skynet.be Telefoonnummer: +32 51204320 Faxnummer: +32 51205320 GSM: +32 495773277 Artikel 1: Algemene bepalingen De electronische webwinkel van de VBR-Belgium Store, een vestiging met maatschappelijke zetel op het Sint Germanusplein 6 te 8800 Roeselare (België), BTW BE 0530.876.842,  (hierna 'VBR-Store' biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen online aan te kopen.  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij de VBR-Store. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Artikel 2: Prijs. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Artikel 3: Aanbod Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. Voor sommige goederen kan het zijn dat we eerst een uitvoervergunning moeten aanvragen alvorens we kunnen leveren buiten België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). De VBR-Store is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DeVBR-Store is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de VBR-Store. De VBR-Store is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  Artikel 4: Online aankopen. De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het VBR-Store assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van de VBR-Belgium Store. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: - via kredietkaart - via bankkaart - via overschrijving - […] Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de VBR- Store. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de VBR-Store te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Artikel 6: Sancties voor niet-betaling Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de VBR-Store beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de VBR-Store zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Artikel 7: Klachten. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Artikel 8: Garantie a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de VBR- Store klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de VBR-Store. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. Artikel 9: Verzakingstermijn De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan de VBR-Store mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de VBR-Store klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan de VBR-Store .(Sint Germanusplein 6, 8800 Roeselare, België. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.  Artikel 10: Privacy. De VBR-Store verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van de VBR-Store toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van de VBR-Store bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat de VBR-Store uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: VBR-Store Sint Germanusplein 6, 8800 Roeselare , België. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de VBR-Store heeft dus geen toegang tot uw paswoord. De VBR-Store respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op de VBR-Store ter consultatie, wijziging of verwijdering. De VBR-Store maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. De VBR-Store houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op VBR-Store, Sint Germanusplein 6, 8800 Roeselare , België. Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking. Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de VBR-Store om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. Artikel 12: De VBR-Store Klantendienst . De VBR-Store klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 [495773277, via e-mail op vbr-belgium@skynet.be of per post op het volgende adres VBR-Belgium Store, Sint Germanusplein 6, 8800 Roeselare , België. Artikel 13: Wijziging voorwaarden . Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de VBR-Store. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. De VBR-Store kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. Artikel 14: Bewijs De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd. Aankoopsvoorwaarden kogelwerende vesten. Hoewel er voor de aankoop van kogelwerende vesten geen vergunning nodig is, toch vallen kogelwerende vesten onder de wapenwet i.v.m. dual-use producten. De overheid eist dat de verkoop in vertrouwen gebeurd aan personen boven de 18 jaar en dat er een eindgebruikersverklaring opgesteld wordt waarbij de koper verklaart: Dat hij niet tot een paramilitaire- of terroristische organisatie behoort. De kogelwerende vest niet zal gebruikt worden in een nucleaire explosieve of onveilige nucleaire brandstofcyclus activiteit, dat de producten niet zullen worden gebruikt voor enig doel in verband met chemische, biologische of nucleaire wapens of raketten die dergelijke wapens kunnen afleveren en dat hij de kogelwerende niet zal uitvoeren (buiten Europa NIJ-3A en lager) of (buiten de BENELUX NIJ-3 en hoger). Bij een eventuele herverkoop van de kogelwerende vest moet men ons, de handelaar van de kogelwerende vest op de hoogte brengen aan wie de vest opnieuw verkocht werd. Bij een eventuele verkoop dient de verkoper zijn eindgebruikersverklaring na te leven! Bij diefstal van een kogelwerende vest dient men aangifte te doen bij de politie en ons de handelaar eveneens op de hoogte te brengen. Om de aankoop in vertrouwen te ondersteunen wordt er een aankoopreden gevraagd.  Wij verkopen geen kogelwerende vesten aan criminelen of zware misdadigers en willen ook niet betrokken worden bij de zware misdaad!  In principe zijn kogelwerende vesten enkel voorbehouden voor  personen die een wettelijk aanvaardbare reden kunnen opgeven; politieagenten, medisch personeel, detectives, juweliers, portiers, journalisten, bewakingsdiensten, scheepvaart, spoor- en bus personeel, bedreigde personen, of een andere aanvaardbare niet criminele reden..enz.. Om misbruiken met kogelwerende vesten te vermijden kunnen ze slechts onder strikte voorwaarden online aangekocht en opgezonden worden. Na persoonlijke identificatie, kopie identiteitskaart,  Na opstellen en ondertekenen van de eindgebruikersverklaring. Na een geloofwaardige ondersteuning van de aankoopreden. (bewakerskaart,..) De origineel ondertekende eindgebruikersverklaring (geen kopie) met aankoopreden en kopie van de identiteitskaart van de koper moeten in ons bezit zijn voordat er een kogelwerende vest geleverd wordt. In- of uitvoer van kogelwerende vesten. Kogelwerende vesten niveau NIJ-3A en lager mogen niet uitgevoerd worden uit Europa. Kogelwerende vesten Niveau NIJ-3 en hoger mogen niet uitgevoerd worden buiten de BENELUX. Andere  in- of uitvoer van kogelwerende vesten is verbonden aan een in- of uitvoervergunning. Deze vergunning moet aangevraagd worden aan de Vlaamse Overheid. Kogelwerende vest meenemen op reis. De internationale wetgeving laat toe dat er één kogelwerende vest per persoon mag meegenomen worden om als persoonlijke bescherming om te reizen naar gevaarlijke gebieden. ( deze vest dient terug mee te komen na de reis) Voor de aankoop van politie uitrusting met de logo’s op van de Federale Politie kan dit enkel gebeuren in het kader van een overheidsopdracht of via een aankoopopdracht van de gemeente. Voor meer info, neem contact op met ons.
Geachte bezoeker, VBR-Belgium is zich aan het reorganiseren en het voorbereiden op een eengemaakte Europese markt. De vernieuwde Belgische wetgeving laat toe om dual-use producten zoals kogelwerende vesten over alle landen van de Europese Unie te verkopen. Door de Dienst Controle Strategische goederen worden hieraan wel een aantal strikte voorwaarden gekoppeld, waaronder een verbod om kogelwerende vesten te verkopen aan paramilitaire- of terroristische organisaties en de koper moet een verklaring ondertekenen dat hij de kogelwerende vest niet zal uitvoeren uit de Europese Unie. Als gevolg van deze uitbreidend markt hebben we een onlinewinkel opgericht die specifiek gericht is op de Europese markt. Onze VBR-Shop is een afdeling van VBR- Belgium en valt wettelijk onder VBR-Belgium activiteiten. Voor meer info gelieve onze speciale pagina’s te bezoeken of ons te contacteren. Raadpleeg zeker onze aangepaste verkoopsvoorwaarden voor kogelwerende vesten onderaan deze pagina! Cher visiteur, VBR-Belgique est situé sur la réorganisation et la préparation au marché unique européen. La nouvelle loi belge permet produits à double usage tels que des gilets pare- balles sur tous les pays de l'Union européenne de vendre. Par le service de contrôle des biens stratégiques jouent un certain nombre de conditions strictes, entre autres l'interdiction de vendre des gilets pare-balles à des organisations paramilitaires ou terroristes et l'acheteur doit signer une déclaration selon laquelle il est le gilet pare-balles ne seront pas mises en œuvre dans l'Union européenne. À la suite de ce marché en expansion, nous avons une boutique en ligne mis en place spécifiquement pour le marché européen. Notre VBR-Shop est une division de VBR- Belgique et est légalement en utilisant VBR-Belgique activités. Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez nos pages spéciales ou contactez-nous. Sehr geehrter Besucher, VBR-Belgium über die Sanierung befindet und die Vorbereitung für einen einheitlichen europäischen Markt. Die neue belgische Gesetz erlaubt Dual-Use-Produkte wie kugelsichere Westen für alle Länder der Europäischen Union zu verkaufen. Durch den Service Control Strategische Güter spielen eine Reihe von strengen Auflagen, unter anderem ein Verbot Körperpanzer um paramilitärische oder terroristische Organisationen zu verkaufen und der Käufer muss eine Erklärung unterschreiben, dass er der Körperpanzer nicht in der Europäischen Union umgesetzt werden. Als Ergebnis dieser expandierenden Markt, haben wir einen Online-Shop eingerichtet speziell für den europäischen Markt. Unsere VBR-Shop ist ein Geschäftsbereich der VBR-Belgien und ist gesetzlich mit VBR-Belgien-Aktivitäten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere spezielle Seiten oder kontaktieren Sie uns.
Online bestellen Commandez en ligne Bestellen Sie online Order online Svensk România Polski Português Ελληνικά Pусский Magyar Slovenskı českı Slovenski Hrvatski Eesti. Legal